Yeni Diyalektik ve Politik İktisat

9786059020527

İktisadı baştan sona ve sondan başa yeniden düşünmemizin gerekeceği tarihsel bir kavşağa hızla yaklaşıyor gibi görünüyoruz. Ana akım iktisadın karakteristiği olan formalist bilgi yaklaşımına karşıt olarak bu kitaptaki katkılar, diyalektik bir yaklaşımı araştırmaktadır. 

Yazarlar:Robert Albritton ve John Simoulidis

Stokta

35,00 TL

-35%

22,75 TL

- +

Akademik iktisat disiplini kafayı yıllardır soyut iktisadî değişkenlerin matematiksel modeliyle bozmuştur –‘formalizm’ gibi bir etiketi haklı çıkaran bir yaklaşım. Bu yaklaşım her ne kadar varolan iktisadî düzen açısından kimi kazançlar sağlamışsa da sonuçları, iktisadî boyutu toplumsal yaşamın diğer yönlerinden yalıtarak ele almakla ve yaşamın niteliksel yönlerinden ayrı olarak anca niceliği düşünmekle sınırlı olma eğilimindedir. O halde, özellikle de kısmen önceki kuşakların kafayı sınırlı ve tek-yanlı bir iktisat kuramıyla bozmasıyla bu hale gelmiş olan yaşamsal bir niteliğin değerden düşmesiyle baş etmeye çalışan bugünün gençleri arasında, ana akım iktisat kuramına yönelik artan bir hoşnutsuzlukla karşılaşmak şaşırtıcı olmayacaktır. Bunu tersine çevirmek, kuşkusuz, uzun zaman alacak ve kapsamlı bir insan işbirliğini gerektirecektir, ama bu kitap kuramsal açıdan ileri bir adım sunmaktadır.

İktisadı baştan sona ve sondan başa yeniden düşünmemizin gerekeceği tarihsel bir kavşağa hızla yaklaşıyor gibi görünüyoruz. Ana akım iktisadın karakteristiği olan formalist bilgi yaklaşımına karşıt olarak bu kitaptaki katkılar, diyalektik bir yaklaşımı araştırmaktadır. Diyalektik, radikal bir şekilde, iktisadî düşüncenin, iktisadî olanla iktisadî-olmayan arasındaki, niceliksel olanla niteliksel olan arasındaki, empirik olanla normatif olan arasındaki, kuramın daha soyut düzeyleriyle tarih arasındaki ve politik iktisat kuramlarıyla öznellik kuramları arasındaki ilişkileri ele almasının yolunu açar. Diyalektiğin kendisi, ana akım iktisadın formalizmi gibi başı sonu belli bir metodoloji olmayıp, geniş bir yorumlar ve uygulamalar çeşitliliğine açık karmaşık ve çok-boyutlu bir metodolojidir. İktisadî olanı tarihten ve toplumsal yaşamdan kopararak kompartımanlara ayıran akademik neo-klasik iktisadın formalizminin tersine, diyalektik yaklaşımlar daha bütünlükçü ve bütünleyicidir. Bu kitapta, Marksçı politik iktisatla ilişkili diyalektik yaklaşımlar geliştirilerek neo-klasik iktisattan kopuş daha öteye götürülmektedir. Diyalektik bir yaklaşımı Marksçı politik iktisatçıların hepsi benimsemez; fakat diyalektikle Marksçı politik iktisat arasında belli bir uyuşma söz konusudur, çünkü her ikisi de iktisadî olanı iktisadî-olmayanla ve soyut kuramı tarihsel çözümlemeyle bağıntılayan dolayımlar geliştirmeyi amaçlar. Bu kitaba katkıda bulunanların tümü de Marx’ın Kapital’ini bir anlamda diyalektik olarak görürler. Bu ‘bir anlamda’yı vurgulamak gerek, çünkü konumlar, ancak arı kapitalizm kuramının katı bir biçimde diyalektik olabileceğini düşünenlerle diyalektik bir düşünme biçiminin herhangi bir bilgi nesnesine uygulanabileceğini savunan konum arasında değişiklik gösterir.

Eğer sermayenin bir mantığı varsa ve bu mantık da bir anlamda diyalektikse, o zaman sermayenin mantığına dair soyut kuramın tarihle nasıl ilişkilendirileceği sorusu son derece önemli bir mesele haline gelir. Kitaptaki katkıların çoğu, daha soyut iktisadî kategorilerin tarihle nasıl ilişkilendirileceği meselesini irdelemektedir ve okurlar bunu yapmanın çeşitli yolları olduğunu görecektir. Bu meseleyi irdelemeyen katkılar ise ya ‘Diyalektik akıl nedir?’ ya da ‘Sermaye kuramı hangi anlamda diyalektiktir’ sorusuna odaklanmaktadır. Dolayısıyla katkıların kapsamı, diyalektiğin doğasına dair en temel sorulardan diyalektik iktisadî düşüncenin toplumsal-tarihsel çözümlemeye nasıl bilgi sağlayabileceğine dek uzanır. Çalışmaya katkıda bulunmaya çağrılanlar bu sorular dizisine dair farklı konumları temsil etmektedir.

Diyalektik konusundaki anlayışımızı ilerletmek için olabildiğince fazla veriyi bize sunan iki modern düşünür, Hegel ve Marx’tı; bundan dolayı, onlara sık sık gönderme yapıldığını göreceksiniz. Bu kitaba katkıda bulunan herkes, Marx’ın Kapital’inin bir anlamda ve bir ölçüde diyalektiği içerdiğine inanır, ama aynı zamanda bunun ne anlamda ve ölçüde olduğu konusunda güçlü anlaşmazlıklar da söz konusudur, tıpkı genel olarak diyalektiğin karakteri ve faydası konusunda anlaşmazlıklar olduğu gibi. Bu anlaşmazlıklardan ötürü, diyalektiğin burada katkıda bulunan herkesin üzerinde anlaştığı tek bir esas anlamının olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Fakat, bunu söylemiş olmakla birlikte, bu kitaba katkıda bulunan herkes, büyük olasılıkla ana akım iktisat kuramının formalist, tarih-dışı, düalist, statik ve ayrımcı karakterinden sakınacak bir kapitalizm kuramı geliştirmeye çalışacaktır. Zira onu bu kadar tek-boyutlu ve tek-yanlı yapan bu karakteristiklerdir.

İÇİNDEKİLER

Giriş: Marksçı Politik İktisatta Diyalektiğin Yeri
Robert Albritton

1 Sermayenin Sahte Sonsuzluğunun Ötesinde: Marx’ın Özgürlük Kuramında Diyalektik ve Öz-Dolayım
David McNally

2 Sistematik ve Tarihsel Diyalektik: Marksist bir Küreselleşme Kuramına Doğru
Tony Smith

3 Bir Organik Sistematik Diyalektik Dâhilinde ‘Zorunlu Olmak’ Üzerine: Gizli Enflasyon Durumu
Geert Reuten

4 Lukács’ı Aşmak: Öznellik Kuramına bir Katkı
Robert Albritton

5 Lukács ve Kapitalizmin Diyalektik Eleştirisi
Moishe Postone

6 Hegel’den Marx’a ve Sermayenin Diyalektiğine
John R.Bell

7 Diyalektik, ya da İktisatla Çakışan Mantık
Thomas T. Sekine

8 Bir Sermaye Diyalektiği için Kullanım Değeri Sorunu
Christopher J. Arthur

9 Ayrı Düşen Şeyler: Tarihsel ve Sistematik Diyalektik ile Politik İktisadın Eleştirisi Patrick Murray

10 Marx’ın Diyalektik Yöntemi bir Açımlama Tarzından Daha Fazlasıdır: Sistematik Diyalektiğin bir Eleştirisi
Bertell Ollman

11 Diyalektik Aklın Özgüllüğü
Stefanos Kourkoulakos

Henüz hiç okur yorumu eklenmemiş. İlk yorum yazan siz olun!

Yorum yaz!

Yeni Diyalektik ve Politik İktisat

Yeni Diyalektik ve Politik İktisat

İktisadı baştan sona ve sondan başa yeniden düşünmemizin gerekeceği tarihsel bir kavşağa hızla yaklaşıyor gibi görünüyoruz. Ana akım iktisadın karakteristiği olan formalist bilgi yaklaşımına karşıt olarak bu kitaptaki katkılar, diyalektik bir yaklaşımı araştırmaktadır. 

Yazarlar:Robert Albritton ve John Simoulidis