Marx Geri Döndü (TÜKENDİ)

9786055513900

Bu kitap, Vincent Mosco ve Christian Fuchs tarafından özellikle de 2008 krizinin sonrasında sosyal bilimlerin tüm alanlarında olduğu kadar popüler medyada da kendisini gösteren Marx'ın geri dönüşünün iletişim araştırmaları alanındaki izlerini sürmek amacıyla derlenmiştir.

Yazarlar: Vincent Mosco, Christian FuchsFunda Başaran

Bu derleme kitap triple-C'nin,  2012 tarihli Marx Geri Döndü: Günümüz Eleştirel İletişim Çalışmaları Açısından Marksist Kuram ve Araştırmanın Önemi başlıklı özel sayısı temel alınarak hazırlandı. Özel sayının amacı, dosyayı hazırlayan Vincent Mosco ve Christian Fuchs tarafından özellikle de 2008 krizinin sonrasında sosyal bilimlerin tüm alanlarında olduğu kadar popüler medyada da kendisini gösteren Marx'ın geri dönüşünün iletişim araştırmaları alanındaki izlerini sürmek olarak tanımlanmaktadır. Mosco ve Fuchs bu izleri sürerken birkaç tespit üzerinden hareket etmektedirler. Mosco ve Fuchs’a göre iletişim her zaman sınıflı toplumlardaki eşitsizlik yapıları içerisine gömülmüştür ve bu nedenle Marksist medya ve iletişim çalışmalarının varlığı önem arz etmektedir. Fakat geçtiğimiz dönemde neoliberalizmin yükselişi ve dünyayı anlama yolu olarak postmodernizmin varlığı Marksist bilim insanlarına karşı bir tecridin uygulanmasına ve Marksist iletişim kuramının gerilemesine neden olmuştur.  Kapitalizmin yeni küresel krizi ise, yeni Marksist zamanların başlangıcına işaret etmektedir. Bu kitapta yer alan makaleler, Marksist kuramın genelde sosyal bilimler, özelde ise iletişim alanında farklı disiplinleri/yaklaşımları kendi özgün sorunsallarını koruyarak birleştiren bir konuma yerleşebileceğinin ya da tüm tehlikesine rağmen 'paradigma değişimi' analojisine başvurarak tanımlanabilecek bir dönüşümün göstergesi olarak kabul edilebilir.

 

Ancak belirtmek gerekir ki, Mosco ve Fuchs’un tercih ettiği isme sadık kalınarak başlıkta “Marx Geri Döndü” ifadesi benimsenmiş olsa da, genel olarak sosyal bilimler ve özelde de iletişim alanına Marx'ın geri dönmüş olmasından ziyade asıl bu alanların Marx'a geri dönüşünden söz etmek daha yerinde olacaktır. Marx her zaman kapitalizmin en kapsamlı çözümlemesi olarak yerli yerinde durmaktadır. Ayrıca sayıları pek fazla olmasa da, sosyal bilimler alanı içerisinde Marksizm’in kavramları ile dünyayı anlamaya, açıklamaya ve değiştirmeye çalışan araştırmacılar hep varlığını sürdürmüştür. Son zamanlarda gerçekleşen ise sadece bu konumu benimseyen araştırmacıların sayısının artmış olduğu ya da artık genç araştırmacıların da Marksist çözümlemenin ve kavramların geçerliliğinin farkına varmış olmalarıdır.

İÇİNDEKİLER

Giriş: Marx, Medya, Meta ve Sermaye Birikimi
Funda Başaran
 
Marx Geri Döndü: Günümüzde Eleştirel İletişim Çalışmalarında Marksist Kuram ve Araştırmanın Önemi 
Christian Fuchs ve Vincent Mosco
 
Bir Mücadele Alanı Olarak Kültürel İş:  Freelance Çalışanlar ve Sömürü 
Nicole S. Cohen
   1. Giriş: Kayıp Marx
   2. Marx’a Dönüş: Kültürel İşin Ekonomi Politiği
   3. Emek Süreç Kuramı ve Kültürel İş
   4. Vaka Çalışması: Freelance Yazarlar
   5. Emeği Geçicileştirmek ve  Ödenmeyen Emek Zamanının Sömürüsü
   6. Sömürü Olarak Telif Hakkı
   7. Sonuç: Bir Mücadele Alanı Olarak Kültürel İş
 
Birikimi Anlamak: Marx’ın İlkel Birikim Kuramı’nın Medya ve İletişim Çalışmaları Açısından Önemi
Mattias Ekman
   1. Giriş
   2. Sermaye Birikim Süreci
      2.1. İlk(el) Birikim
         2.1.1. Özelleştirme
         2.1.2. Finansallaşma
         2.1.3. Krizlerin Yönetimi ve Manipülasyonu
         2.1.4. Devlet Eliyle Yeniden Dağıtım
      2.2. Birikim Sürecinde Şiddetin Rolü
   3. Medya ve İletişimin Sermaye Birikimindeki Genel Rolü
      3.1. Haber Medyası ve Mülksüzleştirerek Birikimin Doğallaştırılması
         3.1.1. Özelleştirmeyi Desteklemek ve Finansallaşmayı Kolaylaştırmak
         3.1.2. Küresel Adalet Hareketi: Şiddet ve Siyaset
      3.2. Gündelik Çevrimiçi Faaliyetin Mülksüzleştirilmesi
   4. Sonuç
 
Daha Az Yabancılaşma Nasıl Daha Fazla Sömürü Yaratır? Sosyal Paylaşım Sitelerinde İzleyici Emeği
Eran Fisher
   1. Kitle Medyasında İzleyici Çalışması
   2. Kitle Medyasında Yabancılaşma
   3. SPS’de İzleyicinin Çalışması: Facebook Örneği 
      3.1. Bir İletişim Aracı Olarak Facebook 
      3.2. Bir Üretim Aracı Olarak Facebook
   4. SPS’ndeki Sömürü ve Yabancılaşma Diyalektiği
   5. İletişim ve Üretimin Kapalı Devresi
   6.Sonuç 
 
Metalaştırmaya Karşı: Üniversite, Bilişsel Kapitalizm ve Yeni Gelişen Teknolojiler
Richard Hall ve Bernd Stahl 
   1. Giriş 
   2. Teknolojiye Dair Bir Not 
   3. Teknolojilerin Metalaştırılması, Gayrı Maddilik ve Üniversite Üzerine 
   4. Yeni Gelişen Teknolojiler ve Bilişsel Kapitalizm 
      4.1. Yeni Gelişen Teknolojiler 
      4.2. Duyuşsal Bilişim  
      4.3. Sanal ve Yükseltilmiş Gerçeklik
      4.4 Bulut Bilişim
      4.5. İnsan-Makine Simbiyozu
      4.6. Özet: Yüksek Eğitimde Yeni Gelişen Teknolojiler
   5. Akademik Aktivizmin Exodus ve Cesareti İçin
 
“Üretim Araçları Olarak İletişim Araçları”
William Henning James Hebblewhite
   1. Giriş
   2. Karl Marx ve Üretim Araçları 
      2.1. Marx ve Bir Üretim Aracı Olarak İletişim Araçları
   3. Alt ve Üstyapı Konusunda Williams
   4. Althusser ve Üretim Araçları Olarak İletişim Araçları
   5. E.P. Thompson’ın Althusserci Marksizme Eleştirisi
   6. Bir Üretim Aracı ve İletişim Aracı Olarak İnternet
   7. Smythe: Kör Noktalar, İzleyici Topluluğu ve Üretimin Araçları
   8. Sonuç
 
Sermayenin İletişimi Sayısal Medya ve Hızlanmanın Mantığı
Vincent R. Manzerolle ve Atle Mikkola Kjøsen
   1. Sermayenin Çevrimi
   2. Engeller Üzerine: Uzam ve Zaman
   3. Evrensel Eşdeğerlerin Yakınsaması Üzerine: Para ve Sayısal Kod
   4. Tüketim Kapasitesi ve Sermayenin İletişimi
   5. Sonuç: Kapitalizmin Sibernetik Tahayyülü
 
Ağın Kör Noktası:  Dışlama, Sömürü ve Marx’ın Süreç-İlişkisel Ontolojisi
Robert Prey 
   1. Giriş
      1.1. Ağ Metaforu
      1.2. Ağ Metaforu ve ‘Dışlama”: Bir Türdeşlik 
         1.2.1. ‘Dışlamaya’ İlişkin Sorun
   2. Ağ Ontolojisi
      2.1. Süreç
      2.2. İlişkiler
   3. Marx’ın Süreç-İlişkisel Ontolojisi
      3.1. Süreci Maddileştirmek
      3.2. İçsel İlişkiler
      3.3. Çelişki
   4. Küresel Enformasyonel Kapitalizm ve Sömürü
      4.1. Yoğunlaşma
      4.2. Yaygınlaşma
   5. Sonuç: Ağlar ve Sömürü
 
Sürüp Giden Metalaştırma Süreçleri Üzerine Bir Not: İzleyici Metasından Toplumsal Fabrikaya
Jernej Prodnik
   1. Giriş
   2. Marx’ın Yazılarında Meta-Biçimin Rolü
   3. Metalaştırma ve Bireyselleşme: Tarihsel Dönüşümler ve Meta Fetişizmi Üzerine
      3.1. Tarihsel Değişimler ve Kapitalist Toplumsal İlişkiler  
      3.2. Metaların Mübadelesi ve Toplumsal Bütünlük
      3.3. Eşdeğerlik ve Gerçek Soyutlama
      3.4. Metanın Fetiş Karakteri
      3.5. Bireyselleşmenin Baş Faili Olarak Mübadele
   4. Her Şeyin Küresel Ölçekte Metalaştırılması:  Bitmeyen Öykü
   5. İletişimin Ekonomi Politiği ve İzleyici Metası Tezi
      5.1. İzleyicinin İletişimin Ekonomi Politiği(nin Eleştirisi) İçindeki Yeri
      5.2. Smythe’nin İzleyici Metası Tezi ve  Teknolojik Değişimler
      5.3. Caraway’in Smythe Eleştirisi ve  Ekonomi Politiğin Konusu
   6. İletişimsel Kapitalizm ve Toplumsal Fabrika
   7. Sonuç
 
İnternet ve “Sürtünmesiz Kapitalizm”
Jens Schröter 
   1. Giriş
   2. Sürtünmesiz Kapitalizm
   3. İnternetin Üretici Gücü ve Üretim Koşulları
   4. Kısa Sonuç
 
Sayısal Marx: Dağıtık Medyanın Ekonomi Politiğine Doğru
Andreas Wittel
   1. Giriş
   2. Kitle Medyasının Ekonomi Politiği
   3. Marx ve Kitle İletişim Araçlarının Ekonomi Politiği 
   4. Sayısal Teknolojiler 
   5. Emek 
   6. Değer  
   7. Mülkiyet 
   8. Mücadele 

Henüz hiç okur yorumu eklenmemiş. İlk yorum yazan siz olun!

Yorum yaz!

Marx Geri Döndü (TÜKENDİ)

Marx Geri Döndü (TÜKENDİ)

Bu kitap, Vincent Mosco ve Christian Fuchs tarafından özellikle de 2008 krizinin sonrasında sosyal bilimlerin tüm alanlarında olduğu kadar popüler medyada da kendisini gösteren Marx'ın geri dönüşünün iletişim araştırmaları alanındaki izlerini sürmek amacıyla derlenmiştir.

Yazarlar: Vincent Mosco, Christian FuchsFunda Başaran